Mar 25, 2008

Εντυπώσεις από το Oracle Technology Day: SOA & BPM - Μάρτιος 2008

Στις 18 Μαρτίου παραβρέθηκα στην εκδήλωση του Oracle Technology σχετικά με θέματα SOA (Service Oriented Architecture) και BPM (Business Process Management) στο Athens Intercontinental. Ενώ τα προϊόντα της Oracle σε αυτόν τον τομέα είναι λίγο-πολύ γνωστά, αυτό που προσέδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρουσίαση ήταν η κάλυψη της οπτικής γωνίας και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί η ίδια η Oracle για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προκλήσεις.

Η πρώτη ενότητα της εκδήλωσης ασχολήθηκε με το πώς οι αρχιτεκτονικές SOA μπορούν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού CIO (http://www.cio.com/) το 64% των ΙΤ managers θεωρούν πως καθήκον τους είναι να λειτουργούν προληπτικά και να ανοίγουν νέους δρόμους για το business ενώ το 36% κρίνει πως έργο του είναι η υποστήριξη του business. Το SOA προσφέρει καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων μιας εταιρείας, μικρότερα κόστη διασύνδεσης εφαρμογών (καταλήγοντας να σχηματιστούν ροές εργασιών - business processes) και ολοκληρωμένης πληροφόρησης, μεγαλύτερη ευελιξία σε αλλαγές και καινοτομίες που προσδοκά η αγορά. Κατά συνέπεια, το SOA αποτελεί την τεχνολογία που καθιστά πιο αποτελεσματική την διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών (BPM) καθότι επιτρέπει την ευκολότερη αλληλεπίδραση μεταξύ τους καθώς και την εξαγωγή επιχειρηματικής ευφυίας σχετικά με την αποδοτικότητα αυτών. Έτσι το SOA γίνεται το σημείο όπου το business και το IT συναντιούνται για να θέσουν και να κατακτήσουν τους στόχους μιας εταιρείας.

Η SOA σουίτα της Oracle ανταποκρίνεται στις ανάγκες υλοποίησης των σύγχρονων αρχιτεκτονικών ανά επίπεδο ως εξής:
 • Services. JEE (OC4J για τη διάθεση εφαρμογών), Business Rules (για την ευελιξία στη συντήρηση και τη διαμόρφωση κανόνων και πολιτικών από το business), Coherence (για τη δημιουργία επεκτάσιμων - scalable JEE εφαρμογών, που θα λειτουργούν σε περιβάλλον cluster και θα επενεργούν εξαιρετικά γρήγορα στις απαιτήσεις για δεδομένα, λειτουργώντας εν είδη κατανεμημένης μνήμης σε διάφορους κόμβους, ακόμα και σε διάταξη disaster recovery)
 • Routing-Transformation. ESB (Enterprise Service Bus) για τη δρομολόγηση στοιχείων μεταξύ business processes
 • Orchestration. Oracle BPEL για την υλοποίηση business processes και Web Service Manager για δημιουργία πολιτικών στα Web Services
 • Monitoring. Oracle BAM (Business Activity Monitoring) για την παρακολούθηση των business processes ή ειδικών συμβάντων (events) που συμβαίνουν σε αυτές.
 • Design. Έπειτα από τη συνεργασία της Oracle με την IDS Scheer (http://www.ids-scheer.com/) που κατασκευάζει το εργαλείο BPM Aris, είναι δυνατόν να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία σχεδίων (designs) μεταξύ του business και του IT στην πλατφόρμα του SOA Suite. Τα σχέδια του Aris μετατρέπονται σε BPEL διαδικασίες και αντίστροφα.

Τα τέσσερα patterns στα οποία το SOA μπορεί άμεσα να αποβεί χρήσιμο είναι:
 1. SOA integration, για την διασύνδεση εφαρμογών ή συστημάτων
 2. Modern composite applications, για τη δημιουργία καινούργιων εφαρμογών που θα εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής
 3. Mainframe SOA-enabling, προκειμένου παλαιότερα συστήματα να μπορούν να αξιοποιηθούν από νέες εφαρμογές
 4. Human workflows, για την υλοποίηση επιχειρηματικών διεργασιών που θα περιλαμβάνουν και στάδια ανθρώπινης παρέμβασης (κάτι στο οποίο ανταποκρίνονται πολύ καλά τα human tasks του Oracle BPEL)

Σε μια πιο συστηματική καταγραφή, τα διάφορα στάδια που μπορεί να διέλθει μια επιχείρηση υιοθετώντας το SOA είναι:
 • Level 1 - Opportunistic. Χρησιμοποιείται για σποραδικά σε projects
 • Level 2 - Tactical. Χρησιμοποιείται συστηματικά για διασύνδεση συστημάτων
 • Level 3 - Strategic. Αποτελεί την καρδία του business automation ενός οργανισμού
 • Level 4 - Enterprise. Σε συνδυασμό με το BAM χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας και την συμμόρφωση με SLAs
 • Level 5 - Industrialized. Στρατηγική χρήση του SOA και όλων των συνοδευόμενων προτύπων και μεθοδολογιών
Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης έγινε η παρουσίαση του άρτι αφιχθέντος SOA Suite 11g (http://www.oracle.com/technology/products/ias/bpel/techpreview/index.html) που βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστική έκδοση. Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά του 11g είναι η ίδεα του SOA composite, δηλαδή μιας επαναχρησιμοποιήσιμης μονάδας (unit) που μπορεί να περιλαμβάνει BPEL διαδικασίες, human workflows, ESBs. Κατά αυτόν τον τρόπο προσφέρεται μια υλοποίηση του Service Component Architecture (SCA) που μας διευκολύνει ώστε να ομαδοποιούμε, παραμετροποιούμε και να αξιοποιούμε καλύτερα διαδικασίες.

Κλείνοντας αυτό το άρθρο, αξίζει να αναφερθούμε στη δήλωση του Larry Ellison ότι το SOA θα χρειαστεί 10 με 20 χρόνια προκειμένου να αγκαλιαστεί από τις επιχειρήσεις (http://www.cio.co.uk/concern/change/news/index.cfm?articleid=2449&pagtype=allchandate) Είναι σίγουρο πως ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά εξίσου ενδιαφέρον και αποδοτικός.

No comments: